Kada je dopust plaćen, a kada neplaćen?

Kada je dopust plaćen, a kada neplaćen?

Kada je dopust plaćen, a kada neplaćen?

Prema Članku 86. Zakona o radu, radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće za važne osobne potrebe poput sklapanja braka, rođenja djeteta, zbog smrti člana uže obitelji ili zbog teže bolesti člana obitelji. Članom uže obitelji smatraju se supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici. Radnik ima pravo na sedam dana uz naknadu plaće, a za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu. Radnik također ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada. Na kraju, radnika ima pravo na plaćeni dopust po osnovi darivanja krvi kojom ostvaruje jedan plaćeni slobodan dan. Neplaćeni dopust poslodavac može odobriti radniku na njegov zahtjev, a za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju.